Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel:  Dětské centrum VLNKA z.s., IČ 05213215

Zastoupené: Lenkou Pospsíšilovu Čechovou, předsedkyní spolku

sídlo firmy: Okružní 5491, 760 05 Zlín

kontakt: info@dcvlnka.cz, tel. 737 501 502

Služby jsou poskytovány na těchto provozovnách

 • Okružní 5491, 760 05 Zlín
 • Středová 5668, 760 05 Zlín
 • Kvítková 4703, 760 01 Zlín

Čl. I.  Úvodní ustanovení

 1. Dětské centrum VLNKA z.s. (dále jen DC VLNKA) organizuje a zajišťuje tyto kurzy:
 • plavecké kurzy (skupinové i individuální pro kojence, batolata a předškoláky)
 • vaničkové plavání pro děti
 • minitělocvik
 • cvičení rodičů s dětmi
 • cvičení dětí samostatně
 • předporodní kurzy
 • plavání pro těhotné
 • masáže miminek
 • laktační poradenství
 • návštěva po porodu v domácnosti
 • příměstské tábory
 • související a doplňkové služby (např. organizace a pořádání školení, přednášek, organizování dalších tělovýchovných aktivit, pronájem prostor pro organizování soukromých oslav, školení)

Výše uvedené služby DC VLNKA jsou dále souhrnně označovány také jako „služby“, v případě organizovaného kurzu také jako „kurz“, příp. „lekce kurzu“.

 1. Účastník kurzu (dále „klient“) je osoba, která sebe a/nebo své dítě řádně zapsala (přihlásila) a uhradila službu z aktuální nabídky DC VLNKA.
 2. Kurz – časově vymezené období, ve kterém DC VLNKA organizuje, zajišťuje a poskytuje pravidelné výukové lekce/kurzy. Tyto organizované a vyškolenými instruktory vedené kurzy jsou poskytovány ve věkově a výkonnostně stejnorodých skupinách. Při poskytování dalších individuálních služeb  spočívajících v jednorázové či dlouhodobé činnosti nedochází k vytváření stejnorodých skupin klientů a/nebo jejich dětí.

Čl. II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je jakákoliv aktuálně poskytovaná nabídka DC VLNKA v daném časovém období.
 2. Smlouva o poskytování služeb mezi DC VLNKA a klientem vzniká na základě přihlášení do konkrétního kurzu, případně na konkrétní službu a následným uhrazením kurzovného. Tato smlouva není uzavírána písemně. Smlouvu tvoří tyto VOP a provedená úhrada klientem. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání kupní ceny za  kurz/ službu na účet DC VLNKA. Objednávka/přihláška může být realizována všemi běžně dostupnými formami komunikace (písemně, prostředky elektronické komunikace, telefonicky, osobně, vyplněním přihlašovacího formuláře). Na základě žádosti klienta může být smlouva zaslána na klientem uvedenou e-mailovou adresu nebo na klientem uvedenou doručovací adresu. Klient nese v takovém případě náklady s tím spojené.
 1. Uhrazením kurzu/služby se přihláška stává závaznou. Úhradou konkrétní služby/kurzu klient potvrzuje, že měl příležitost se seznámit s platnými VOP a uhrazením služby/ kurzu vyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem.

Čl. III. Realizace poskytováných kurzů/ služeb

 1. Aktuálně nabízené jednotlivé typy kurzů a služeb, jejich specifikace, rozsah a ceny jsou uvedeny na webových stránkách www.dcvlnka.cz
 2. Časový průběh (zahájení/konec) jednotlivých kurzů je vždy přesně specifikován před uhrazením a zahájením konkrétního kurzu.
 3. Poskytování kurzu/ služby nemusí respektovat školní prázdniny a státní svátky. Před začátkem každého kurzu je na stránkách www.dcvlnka.cz a na nástěnce v centru vyvěšen aktuální rozpis lekcí.
 4. DC VLNKA si vyhrazuje právo zrušit kurz/ službu z důvodu např. nenaplnění minimální kapacity kurzu. A to i v průběhu konaného kurzu. O takové situaci bude klient bez zbytečného odkladu informován. V případě, že klient již uhradil cenu za kurz/službu, která nebude ze strany DC VLNKA poskytnuta nebo přestane být v průběhu kurzu poskytována (např. v průběhu kurzu se skupina rozpadne nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity), bude klientovi vrácena uhrazená částka v  nevyčerpané výši nebo mu bude nabídnut jiný termín kurzu s tím, že je na volbě klienta, zda si vybere jiný termín (při zachování stejné věkové a výkonnostní úrovně), nebo vrácení uhrazené nevyčerpané částky.
 5. Organizované kurzy, resp. jejich jednotlivé lekce, jsou vedeny kvalifikovanými instruktory DC VLNKA. Instruktoři se mohou v průběhu kurzu měnit, a to trvale, dlouhodobě nebo jako záskok na jednotlivou lekci.

Čl. IV. Cena kurzů a služeb, platební podmínky

 1. Cena za příslušnou službu/kurz je specifikována dle konkrétního typu poskytované služby. Cena za příslušnou službu/kurz je uvedena v aktuálním ceníku uvedeném na webových stránkách www.dcvlnka.cz.
 2. Na základě klientovy závazné objednávky a po následně provedené úhradě služby/kurzu vystaví DC VLNKA klientovi řádný doklad o provedené úhradě..
 3. Pokud kurzovné nebude klientem řádně a včas uhrazeno, objednávka se automaticky zruší a uvolněné místo v rámci daného kurzu bude nabídnuto dalším zájemcům. Klient nemá v takovém případě nárok na poskytnutí služby.

Čl. V. Práva a povinnosti klienta 

 1. DC VLNKA nabízí sportovní aktivity dětem s dozorem, bez dozoru a dospělým osobám. Každý úkon s dítětem je rodičem, klientem a/nebo doprovázející osobou prováděn na vlastní nebezpečí. Pokud se rodič, klient a/nebo doprovázející osoba na konkrétní úkon necítí, oznámí tuto skutečnost neprodleně instruktorce.
 2. Při využívání služeb DC VLNKA, zejména při účasti na kurzu, vyjadřuje klient souhlas s tím, že bude respektovat povinnosti vyplývající z těchto VOP, Provozního řádu platného v jednotlivých provozovnách či uvedených na www.dcvlnka.cz, stejně tak i pokyny instruktora a personálu DC VLNKA. Zejména se bude řídit jejich instrukcemi a pokyny a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh jednotlivé lekce, kurzu nebo služby.
 3. Klient bere na vědomí, že:
 • dítě nesmí být v DC VLNKA nikdy bez dozoru.
 • po celou dobu pobytu v DC VLNKA nese plnou odpovědnost za dítě klient, rodič nebo doprovázející osoba
 • při výuce starších dětí realizované bez přítomnosti rodičů přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen v bazéně a po dobu vymezenou pro danou lekci. Při odchodu na WC v průběhu lekce, před a po uplynutí doby jednotlivé lekce kurzu, zejména v době pobytu v prostorách šaten a sprch nesou plnou odpovědnost za dítě rodiče, klient nebo plnoletá osoba, která dítě do DC VLNKA přivedla.
 • v průběhu lekce plavání dětí bez rodičů je rodiče, klient nebo doprovázející osoba povinna setrvat po celou dobu v prostorách DC VLNKA
 • DC VLNKA nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku vzniklé z důvodu na straně klienta, dítěte, doprovázející osoby či nedodržením instrukcí, doporučení a pokynů instruktorek a/nebo personálu DC VLNKA
 • v ceně kurzu příp. služby není zahrnuto úrazové pojištění klientů či účastníků kurzu, proto je na zvážení klienta, zda si pro takový případ sjedná vlastní pojištění
 • součástí metodiky plavání kojenců, batolat a předškoláků jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a instruktorem. Je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti dítěte
 • je přísný zákaz vstupu do DC VLNKA pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • ve všech prostorách DC VLNKA i v jeho blízkém okolí platí zákaz kouření
 • účastí na konkrétní lekci kurzu odpovídá klient za to, že dítě, rodič, klient, doprovázející osoba a/nebo účastník kurzu netrpí žádnou infekční chorobou; pokud se i přes tuto skutečnost taková osoba zúčastní lekce, nese klient plnou odpovědnost za veškeré případně vzniklé škody
 • každý úraz, který se stane v DC VLNKA, bude neprodleně oznámen personálu DC VLNKA
 • filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely a vždy je zapotřebí o této skutečnosti předem informovat instruktorkuj)
 • souhlasem s těmito VOP poskytuje klient DC VLNKA souhlas pořizovat během jednotlivých lekcí videozáznam a fotografie, které je následně oprávněn použít jako interní metodický materiál nebo jako prezentaci a propagaci DC VLNKA, především na webových stránkách a sociálních sítích.
 • pokud klient nebude kdykoliv v budoucnu s užitím takového materiálu souhlasit, bude DC VLNKA o této skutečnosti písemně informovat
 • DC VLNKA nepřebírá odpovědnost za věci vnesené a odložené. DC VLNKA doporučuje nenosit na jednotlivé kurzy cenné předměty a věci vyšší hodnoty

Čl. VI. Náhrady na kurzech plavání 

 1. Omluvy a objednávání náhradních lekcí se provádí on-line na www.dcvlnka.cz. Každý klient disponuje v on-line náhradovém systému svým unikátním heslem a své lekce si spravuje v systému sám.
 2. On-line náhradový systém je určen pro skupinové lekce – plavání, cvičení, dětská skupiny. Náhrady a omluvy z individuálních lekcí se řeší osobně či telefonicky.
 3. Náhradní lekce je možné čerpat až po zaplacení celého kurzovného a pouze po předchozím objednání v on-line náhradovém systému.
 4. On-line omluvu lekce je možno provést nejpozději do 8:00 v den konání lekce (plavání, cvičení, vaničky, minitělocvik, masáže miminek), případně do 21.00 hod předchozího dne (dětská skupina, rodinné plavání). Na pozdější omluvy nebude brán zřetel.
 5. Počet náhrad u skupinových kurzů záleží na počtu lekcí v bloku.
 6. Náhradní lekce u individuálních kurzů je možno čerpat v poměru 1:1 (tzn. řádně omluvená lekce = 1 náhradní lekce)
 7. Za lekce neomluvené či lekce neomluvené řádně a včas dle těchto VOP (v on-line náhradovém systému označeno jako „omluveno pozdě“) nelze čerpat náhradní lekce.
 8. Zmeškané a řádně omluvené lekce je možné nahrazovat 1 měsíc po skončení kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez náhrady, nelze je převádět do dalšího období ani do jiného kurzu, kurzovné uhrazené za tyto nevyčerpané lekce se nevrací.
 9. Nahrazování zmeškaných a řádně omluvených lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok.
 10. Nahrazování zmeškaných a řádně omluvených lekcí je možné realizovat dle časových možností a kapacity DC VLNKA.
 11. Jako náhradu za omluvenou lekci plavání lze využít buď 1 lekci plavání ve skupince nebo rodinné plavání (1 lekce = 45 minut plavání a 60 minut v herně, platí pro 3 osoby, každá další osoba platí 110Kč).
 12. Ve cvičení máte kromě  náhrad i nadále možnost poslat za sebe náhradníka (ve stejné věkové kategorii, ve stejný den a čas Vašeho cvičení).
 13. DC VLNKA nenese odpovědnost za případné nevyčerpání běžných či omluvených lekcí ani za časovou nabídku náhradních termínů. DC VLNKA nenese odpovědnost, pokud se termíny náhradních lekcí budou časově shodovat s jinou aktivitou klienta.
 14. V případě neúčasti na lekci z jakýchkoliv důvodů na straně klienta, dítěte či z důvodu zásahu vyšší moci, nevzniká klientovi nárok na náhradu. Tento nárok nevzniká ani v případě zdravotních či osobních důvodů klienta či dítěte.
 15. V případě, kdy ze závažných technických důvodů (výpadek elektřiny, odstávka vody, náhlá nevolnost instruktorky, neočekávané znečištění bazénu apod.) nebude možné uskutečnit pravidelnou lekci, bude lekce z tohoto důvodu DC VLNKA řádně omluvena a klient bude mít následně možnost si v on-line náhradovém systému vyhledat náhradní lekci. Náhradní termín nemusí být shodný s domluveným pravidelným termínem kurzu, musí však respektovat věk a pokročilost dítěte. O předem nahlášených poruchách a odstávkách bude klient předem informován.
 16. V případě dočasného uzavření provozoven DC VLNKA a/nebo v případě nemožnosti poskytovat služby z důvodu vyšší moci nevzniká klientovi nárok na náhradu.
 17. V případě, že byl kurz z důvodu na straně klienta zkrácen, je možné vybírat náhradní hodiny jen v poměrném množství.

Čl. VII. Stornopodmínky 

 1. Souhlasem s těmito VOP bere klient na vědomí, že pokud se klient rozhodne nepokračovat dále v kurzu nebo nevyužívat objednané služby/kurzu a odstoupit tak od smlouvy (dále: „storno“), budou mu finanční prostředky vráceny dle následující podmínek.
 • Storno kurzu do 7 dnů před zahájením: při převodu do dalšího bloku převádíme zaplacenou částku, při vrácení kurzovného účtujeme manipulační poplatek 100 Kč.
 • Při převodu kurzovného do dalšího/ jiného kurzu odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu (započítávají se I lekce omluvené, pozdě omluvené i neomluvené), peníze za zbývající zaplacené lekce převedeme a účtujeme manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
 • Při převodu kurzu negarantujeme navrácení do stejné skupinky, kurz bude vybrán podle volného místa, věku a dovednosti dítěte.
 • Převedené peníze je nutné vyčerpat nejpozději do 6 měsíců od provedení storna.
 • Při vrácení kurzovného odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu, (započítávají se lekce omluvené, pozdě omluvené i neomluvené), peníze za zbývající zaplacené lekce vracíme na účet  a účtujeme manipulační poplatek ve výši 500 Kč. V případě navrácení se do kurzu před koncem stornovaného bloku – storno se ruší a získáte právo na náhrady viz „omluvy a náhrady“.
 1. Z výše uvedených storno podmínek neposkytuje DC VLNKA žádné výjimky.
 2. Se stornopodmínkami pro daný kurz se klient seznámí před zahájením kurzu.
 3. Storno se počítá ode dne, kdy PÍSEMNĚ (e-mailem nebo SMS) kurz stornujete – proto nás v případě dlouhodobé nemoci, změny rodinné situace atd. informujte co nejdříve.

Čl. VIII. Reklamace 

 1. Klient bere na vědomí, že jakékoliv překážky na jeho straně (např. změna podmínek na straně klienta, změna časových možností klienta, za nichž se přihlásil do kurzu či si objednal službu) nejsou reklamačním důvodem ani důvodem pro odstoupení od smlouvy.
 2. Klient bere dále na vědomí, že ani v případě dlouhodobých zdravotních či jiných problémů na jeho straně či na straně dítěte nevzniká nárok na převedení lekcí do dalšího kurzu nebo nárok na vrácení finančních prostředků.

Čl. IX. Osobní údaje

 1. Uhrazením kurzovného dává klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, zejména jména, příjmení, data narození dítěte, e-mailové adresy, telefonního čísla. Klientem poskytnuté údaje považuje DC VLNKA za pravdivé a úplné. O změně poskytnutých údajů je klient povinen informovat DC VLNKA bez zbytečného odkladu.
 2. Uhrazením kurzovného klient potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně vyjadřuje klient souhlas s jejich zpracováním a použitím v souladu s platnou právní úpravou, mj. za účelem kontaktování a zařazování do kurzů, a to na dobu neurčitou.
 3. DC VLNKA se zavazuje nakládat s poskytnutými osobnímu údaji v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

 1. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb  mezi  DCVLNKA a  klientem. Uhrazením kurzu klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.
  2. DCVLNKA je oprávněno odmítnout či následně vyloučit z kurzu osobu, která bude svým chováním porušovat tyto VOP, narušovat průběh lekce, základní zásady občanského soužití či dobré mravy.
 2. Klient je povinen se před uhrazením služby/kurzu seznámit s Provozním řádem dané provozovny upravující povinnosti klienta v době před, při a po konání kurzu.
 3. V otázkách těmito VOP neupravenými, případně neupravenými smlouvou o poskytování služeb či provozním řádem, se smluvní vztahy mezi DCVLNKA a klientem řeší právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Veškeré informace, které jsou klientovi v průběhu poskytování kurzu zpřístupněny, jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny autorskými právy.
 5. V případě, že se v budoucnu stane některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které svým smyslem a obsahem původnímu ustanovení nejvíce odpovídá. Tím však není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

 

1.9.2016

 

Lenka Pospíšilová Čechová

Majitelka Dětského centra VLNKA