Zásady zpracování osobních údajů Dětské centrum VLNKA z.s.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

Dětské centrum VLNKA z.s.

Okružní 5491, 760 05 Zlín.

IČ 05213215

Společnost  je zapsána ve spolkovém  rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 21835.

Zásady zpracování:

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými  prostředky, stanoveným způsobem, pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje, jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a  je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
 • Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1 Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Osobní data zpracováváme v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je:

 • potřebné ke správnému zařazení do jednotlivých kurzů dle data narození
 • za účelem předání nových, potřebných informací, změn apod. týkajících se kurzů, rodinných plavání, jednorázových akcí …,
 • pro vystavení faktur

2.2 Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat (zápis do kurzu)
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

2.3 Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Některé zpracování osobních údajů vyžaduje Váš souhlas. Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že Vám nebudeme schopni poskytnout některé služby, jako je např. přístup k fotografiích, náhradovému systému atd. nebo budeme nuceni odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • zařazení do kurzů podle věku
 • zákonný důvod
 • péče o klienta
 • umístění fotografií na našich webových stránkách
 • oprávněný zájem

2.4 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Naše centrum zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:

 • v souvislosti se zařazováním do kurzů podle věku
 • v souvislosti se zákony

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:

 • jméno a příjmení
 • datum narození dítěte
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • adresu trvalého pobytu
 • doručovací adresu

2.5 Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše centrum zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování.

2.6 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy zpracováváme po dobu navštěvování našeho centra v souvislosti s navštěvováním kurzů či Pidiškolky; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

Dále pak platí následující:

 • pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
 • v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně 5 let od jejich posledního užití

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

2.7 Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme zejména:

 • od rodičů či zákonných zástupců

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v nezbytném rozsahu, a to při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem  (čerpání dotací)

3.1 Předávání osobních údajů  

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

 • příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí
 • dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek

4. Vaše práva

Dětské centrum VLNKA z.s. dodržuje zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

 • Právo na informace
 • Na přístup ke svým osobním údajům
 • Na opravu svých osobních údaj§
 • Na výmaz osobních údajů
 • Na omezení zpracování osobních údajů
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů (důvodem je oprávněný zájem)

4.1 Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste našemu centru povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujete prosím recepci centra telefonicky, osobně či emailem.

5. Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich uživatelů. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými Dětské centrum VLNKA z.s. bude používat vaše osobní údaje, k podstatným změnám, oznámíme vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů Dětské centrum VLNKA z.s.

6. Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti můžete Váš dotaz či požadavek zaslat písemně na adresu: Středová 5668, Zlín 760 05 či emailem na info@dcvlnka.cz.